Baby pram SkyrLine GTr2 3w1 BLACK-RED EDITION k15 - pink

New product

4000 Items

1 049,00 zł tax incl.

  • without seat
  • with seat
  • without ISOFIX base
  • ISOFIX base

Add to wishlist

More info

gtr2_1.png

q.png

c1.png

 

Skyline to nowa marka na polskim rynku. Produkty powsta³y we wspó³pracy z wybitnymi fachowcami w dziedzinie designu i technologii . W³aœcicielem marki Skyline jest firma Sigmatec, bêd¹ca kontynuacj¹ rodzinnych tradycji, zapocz¹tkowanych w Czêstochowie w latach 50-tych ubieg³ego wieku.

Skyline oferuje produkty, które powsta³y przy u¿yciu najnowszych technologii i w oparciu o najlepsze rozwi¹zania konstrukcyjne. Wózki produkowane s¹ wed³ug europejskich norm bezpieczeñstwa PN-EN 1888:2004.

Skyline to nie tylko marka, ale przede wszystkim ludzie, którzy j¹ tworz
¹.

 

 

 

 

p1.png

gtr2_3.pnggtr2_4.png

q.png

Aukcja dotyczy wózka 3w1 na który sk³ada siê:

wersja g³êboka, spacerówka oraz fotelik samochodowy;

 

p2.gif

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Skyline GTR 2 to nowoczesny, wygodny wózek g³êboko- spacerowy o sportowym designie!

R¹czka i barierka wykonana z eko-skóry i przeszyta nici¹ w kolorze wk³adki wózka!

gtr2.png

 

gtr4.png
18.png

 

 

 

 

 

 

 

 

- ko³a pompowane, przednie obrotowe z mo¿liwoœci¹ blokady do jazdy na wprost i szybkiego demonta¿u;

 

 

 

 

 

- centralny hamulec, doskona³a amortyzacja;

 

28.png

q.png

- System amortyzacji w wide³kach – w celu poprawy komfortu jazdy,
przednie obrotowe wide³ki zosta³y wyposa¿one w elementy amortyzuj¹ce.


System ten poch³aniaj¹ drgania kó³ spowodowane nierównoœciami nawierzchni, co zwiêksza komfort pokonywania terenu o nieregularnym ukszta³towaniu, jak równie¿ u³atwia pokonywanie krawê¿ników i zwiêksza stabilnoœæ wózka podczas pokonywania przeszkód.

 

Zobacz animacjê!

 

 

gifson2.gif

 

 

q.png

   gtr2_5.png
 

 

 

Wersja spacerowa

- przykrycie na nó¿ki oraz folia przeciwdeszczowa w komplecie;

 
   

q.png

 

- r¹czka z eko-skóry z wielostopniow¹ regulacj¹ wysokoœci;

img_gif1_2.gif

q.png

 

- siedzisko spacerowe z regulacj¹ k¹ta pochylenia oparcia i podnó¿ka;img_gif1_1.gif

q.png

 

- mo¿liwoœæ monta¿u przodem i ty³em do kierunku jazdy;

5.png29.png

q.png

gtr2_12.png    
    
  

- pasy 5-cio punktowe,

wk³adka redukcyjna

oraz barierka zabezpieczaj¹ca

w zestawie;

 

 
    

q.png

    gtr2_11.png
    
  

Wersja G³êboka

- gondola z materacykiem i regulowanym podg³ówkiem;

 

 
    

q.png

gtr2_10.png    
    
  

Tapicerka wózka wykonana jest z najwy¿szej jakoœci tkanin, posiadaj¹cych certyfikat OEKO-TEX Standard.

 

 

 
    

 

q.png

    gtr2_7.png
    
 

W zestawie:

 

- parasolka;

- folia przeciwdeszczowa i moskiteira;

 

- pompka do kó³;

 

  
    

q.png

gtr2_8.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotelik Samochodowy

Posiada Europejskie atesty oraz homologacje ECE R44/04

- Wykonany z trwa³ego tworzywa , wyposa¿ony jest w miêciutk¹ tapicerkê, któr¹ ³atwo mo¿na zdj¹æ i wypraæ w delikatnym œrodku pior¹cym w temperaturze 30 stopni.

- Du¿a wk³adka stabilizuje pozycjê noworodka, w przysz³oœci wk³adkê mo¿na usun¹æ tworz¹c tym samym wiêcej miejsca dla malucha.

 

- Pasy wewnêtrzne maj¹ miêkkie os³onki, mo¿na je przesun¹æ wy¿ej gdy dziecko uroœnie.

 

q.png

 

 

 

 

 

 

 

Monta¿ na stela¿u wózka przodem lub ty³em do kierunku jazdy.

 

- Ma³y daszek stanowi os³onê g³ówki dziecka przed s³oñcem.

- Funkcja bujaczka.

- Przykrycie na nó¿ki w komplecie .

- Adaptery do monta¿u fotelika na podwoziu wózka Skyline w standardzie.

 

gtr2_9.png-

Mo¿liwoœæ wpiêcia fotelika w bazê isofix !

(opcja do nabycia na innej naszej aukcji)

http://babylandia.com.pl/sklep/amberline_vista/vista_25.jpg

http://babylandia.com.pl/sklep/amberline_vista/vista_16.jpg

 

 

q.png

 

 

 

KOLORYSTYKA WÓZKA SKYLINE GTR 2

p4.png

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Baby pram SkyrLine GTr2 3w1 BLACK-RED EDITION k15 - pink

Baby pram SkyrLine GTr2 3w1 BLACK-RED EDITION k15 - pink